top of page

ทำความรู้จักกับภาพถ่ายทางอากาศเพื่องานสำรวจ

ประเภทของภาพถ่ายทางอากาศเพื่องานสำรวจ

ประเภทของภาพถ่ายทางอากาศเพื่องานสำรวจ

ภาพถ่ายเพื่องานสำรวจถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ภาพถ่ายเพื่องานสำรวจระบบ Metric ภาพถ่ายเพื่องานสำรวจระบบ Interpretive โดยภาพถ่ายเพื่องานสำรวจระบบ Metric ใช้คุณสมบัติพิกัดจากจุดร่วมเพื่อกำหนดวัตถุจากการวัดค่าจากจุดใกล้เคียง ในขณะที่ภาพถ่ายเพื่องานสำรวจระบบ Interpretive ถ่ายภาพและต่อเติมโครงร่างภูมิประเทศโดยใช้สิ่งที่โดดเด่น เช่น รูปร่าง เงา และโครงร่างจากภาพถ่าย แทนที่จะเป็นจุดร่วม ส่งผลให้ภาพถ่ายเพื่องานสำรวจระบบ Metric มีความแม่นยำมากกว่า แต่ภาพถ่ายเพื่องานสำรวจระบบ Interpretive ก็เพียงพอในหลายๆ สถานการณ์ ทั้ง 2 กรณี โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรวมภาพถ่ายหลายๆ ภาพ เพื่อสร้างเป็นโมเดล 3 มิติประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศเพื่องานสำรวจ

ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศเพื่องานสำรวจ

ถึงแม้ว่าภาพถ่ายเพื่องานสำรวจอาจมีข้อมูลสำคัญ แต่ก็ใช้สำหรับงานบางประเภทเท่านั้น ส่วนที่มักจะใช้ประโยชน์มักจะเกี่ยวกับข้อมูล GIS ไดแก่

  • วิศวกรรม: ภาพถ่ายเพื่องานสำรวจจากโดรนสามารถนำมาใช้เพื่อทำเป็นโมเดล 3 มิติ ของอาคาร และเครื่องมือ

  • งานก่อสร้าง: การสำรวจโดยอาศัยภาพถ่ายเพื่องานสำรวจ สามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างออกมาเพื่อใช้ประโยชน์