top of page

งานทำแผนที่ 2D/3D ด้วยโดรน
Drone for GIS: Geographic Information System

เราให้บริการจัดทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน), เราให้บริการงานทำ 3D Model อาคารสูงด้วยโดรน รวมไปถึง Smart City เพื่อการตรวจสอบที่สะดวกและรวดเร็ว และทางเราใช้ Software ในการประมวลผลที่มีศักยภาพมากพอสำหรับงาน Smart City อีกด้วย นอกจากนี้เรายังสำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติ, สำรวจพื้นที่ชุมชน โรงงาน ผังเมือง, สำรวจพื้นที่โบราณสถาน พื้นที่อนุรักษ์ ด้วยโดรน

ขอใบเสนอราคา (Get a Quote)

ลูกค้าท่านใดสนใจบริการของทางบริษัท ไทยสกายวิชั่น จำกัด สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ด้านล่างนี้ ทางเราจะตอบกลับท่านให้เร็วที่สุด

ขอบคุณที่สนใจสินค้าและบริการจากเรา!

Thanks for submitting!

bottom of page