top of page
d6df63e4054ae7d0272f40f3529dbc6b.jpg

Geospatial

โซลูชันด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ คือการใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อให้ได้ข้อมูลดิจิทัลที่มีความแม่นยำสูงสำหรับการจัดการ การสำรวจ และด้านวิศวกร ซึ่งช่วยปรับปรุงการดำเนินงานตลอดระยะเวลาของโครงการ โดรนช่วยให้การตัดสินใจที่ทันเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ปรับปรุงความปลอดภัยของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางอากาศ

Geospatial drone solutions provide highly accurate digital deliverables for managers, surveyors and engineers, improving operations throughout the project lifecycle. Drones enable timely decision-making, cost savings, enhanced personnel safety, and optimal efficiency through aerial data collection

Surveying & Mapping

ดำเนินการสำรวจภูมิประเทศและสร้างข้อมูลผลลัพธ์ต่าง ๆ โดยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
และลดค่าใช้จ่ายในด้านการดำเนินงานลง

Perform topographic survey and generate a variety of data outputs with greater efficiency and reducing operational cost

Applications

Construction

เพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของโครงการก่อสร้างด้วยข้อมูลภาพทางอากาศ
ที่มีความแม่นยำจากโดรน

Improve efficiency at every stage of the construction project with highly accurate drone-generated visual data

Applications

Mining

ปรับปรุงการดำเนินงานทางเหมืองและลดความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน
ผ่านการรวบรวมข้อมูลที่แม่นยำ และทันเวลา

Optimize mining operations and minimize work site risks through precise, accurate and timely data collection

Applications

Precision Agriculture

รับข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะปลูกด้วยการรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่หลากหลาย
เพื่อควบคุมโรคและการจัดการพืชให้เหมาะสม

Gain crops insights with diverse data sensoring collection for disease control and crop management

Applications

bottom of page